متن آهنگ شیر و خط سانبوی | MusText

متن آهنگ شیر و خط سانبوی[ورس یک]بی توجه به نفر پشتیبرا هم  چوب و لگد و مشتیمگفتیم برتر و بالاییمشخصیتای داستانُ کشتیمقفلیم‌ اونقدی روی خودمونمیبینیم کل دنیا رو آینهیه روزی ضربدر میزنن‌ روی کدمونومیگن که …

ادامه مطلب »